Ședință de Consiliu local – 18 decembrie

Vă doriți ca varianta de ocolire a Municipiului Baia Mare să cuprindă și piste de biciclete?
28 noiembrie 2020
Am depus jurământul în Parlamentul României
22 decembrie 2020
Show all

Ședință de Consiliu local – 18 decembrie

Vineri, 18 decembrie, începând cu ora 11, va avea loc o nouă ședință de Consiliul local.

Regăsiți mai jos ordinea de zi, iar la linkul: https://bit.ly/Documente-CL se pot consulta toate documentele aferente ședinței.

 

1.Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului IV 2020

 

ART.1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului local la 30 NOIEMBRIE 2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta.

ART.2 Se aprobă contul de execuţie al bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la 30 NOIEMBRIE 2020, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta.

ART.3 Se aprobă contul de execuţie al bugetului împrumuturilor externe si interne pe anul 2020, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta.

Comisia I

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 521/2017 privind aprobarea Regulamentelor de instituire a unor taxe speciale

ART. 1. Se completează HCL nr. 521/2017 privind aprobarea Regulamentelor de instituire a unor taxe speciale prin introducerea articolului nr. 31 care va avea următorul cuprins:

“Art. 31 Se aprobă Regulamentul privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului, conform Anexei 4 la prezenta hotărâre.”

ART. 2  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2021.

ART. 3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Baia Mare prin Direcția Taxe și Impozite.

ART. 4 Aducerea la cunoștiință publică a prezentei hotărâri se face prin grija Direcției Relații Publice.

Comisia I

Comisia III

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

ART.1.Se stabilesc valorile impozabile, cotele de impozitare, cotele adiționale de până la 50%, impozitele si taxele locale, respectiv amenzile contravenționale, aplicabile persoanelor fizice și juridice, pentru anul 2021, astfel cum sunt ele prevăzute in anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru afișaj in scop de reclamă și publicitate, se plătesc in două rate egale, până la datele de 31 martie 2021 și 30 septembrie 2021, inclusiv.

(2) Taxa pe clădiri și taxa pe teren se plătesc lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

(3) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru afișaj in scop de reclamă și publicitate, în cuantum de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2021.

ART. 3 (1)  Se stabilește cota taxei pentru servicii de reclamă și publicitate, la 4,5% aplicată asupra valorii serviciilor de reclamă și publicitate cu excepția TVA.

(2) Taxa stabilită la alin. 1 se plătește lunar până la data de 10 a lunii următoare celei in care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii de reclamă și publicitate.

ART. 4(1) Se stabileşte cota impozitului pe spectacole la 2% în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională și la 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate mai sus.

(2) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până în data de 10 a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

ART. 5 Se aprobă procedura privind instituirea taxelor practicate de Direcția Patrimoniu și Direcția Taxe și Impozite conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

ART. 6Se stabilesc/mențin, conform art. 484 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, următoarele taxe:

 1. a) Taxa specială pentru promovarea turismului în procent de 3% aplicat la valoarea fără TVA a tarifelor de cazare.
 2. b) Taxa specială de eliberare/vizare a acordului de funcționare în suma de 200 lei și taxa specială pentru modificarea acordului/autorizației de funcționare în suma de 150 lei.
 3. c) Taxe practicate de Direcția Patrimoniu și Direcția Taxe și Impozite conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
 4. d) Taxe speciale în domeniul urbanismului conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

ART. 7Se aprobă instituirea, conform art. 486, alin. 1 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, a următoarelor taxe și tarife pentru utilizarea spatiilor situate în incinta TURNUL ȘTEFAN, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

ART. 8Pentru clădirile și terenurile stabilite ca fiind neîngrijite și terenurile agricole ca fiind  nelucrate timp de 2 ani consecutivi în urma aplicării Regulamentului privind stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite și terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutivi, impozitul pe clădiri, respectiv impozitul pe teren se majorează cu 500% pentru anul 2021.

ART. 9Pentru neachitarea la termenele de scadenţă de către contribuabili a obligaţiilor de plată datorate bugetelului local al Municipiului Baia Mare, se datorează, după aceste termene, majorări de întârziere, conform prevederilor legale referitoare la creanțele bugetare locale.

ART. 10Pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie 2021, a impozitului pe clădiri, teren, şi asupra mijloacelor de transport datorate pentru întregul an, de către persoanele fizice şi persoanele juridice, se acordă o bonificaţie de 10 %.

ART. 11Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori.

ART. 12Potrivit prevederilor art. 96 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, se aprobă plafonul maxim de 5 lei, exclusiv, pentru care se renunță la stabilirea creanței fiscale principale și la emiterea deciziei de impunere. În situația în care decizia are ca obiect mai multe tipuri de creanțe fiscale principale, plafonul se aplică totalului acestor creanțe.

ART. 13Potrivit prevederilor art. 162 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, se aprobă plafonul minim al creanțelor fiscale pentru care organul fiscal local are obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, la nivelul de 5.000 lei, inclusiv.

ART. 14La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își înceteaza aplicabilitatea HCL nr. 160/2003, HCL nr. 261/2006, HCL nr. 174/2006, art. 2 alin 1 din HCL nr. 80/2013, art.3 din HCL nr. 470/2004, iar nivelul taxelor și tarifelor prevăzute în acestea se regăsesc în anexa 1 la prezenta hotărâre.

ART. 15  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2021.

ART. 16 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Baia Mare prin Direcția Taxe și Impozite.

ART. 17Aducerea la cunoștiință publică a prezentei hotărâri se face prin grija Direcției Relații Publice.

Comisia I

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor, tarifelor, tichetelor și abonamentelor percepute de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul calendaristic 2021

Art.1 Se aprobă valoarea taxelor, tarifelor, tichetelor și abonamentelor percepute de Serviciul Public Ambient Urban pentru anul 2021, conform Anexei nr.1, Anexei nr.2, Anexei nr.3,  Anexei nr.4 și Anexei nr.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2 Sumele încasate din taxele, tarifele, tichetele și abonamentele aprobate prin prezenta hotărâre constituie venituri proprii ale Serviciului Public Ambient Urban.

 

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data  de  01.01.2021, dată la care se abroga orice dispoziții contrare.

 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Public Ambient Urban.

 

Art.5 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin grija Direcției Relații Internaționale Parteneriate Civile și Comunicare.

 

Comisia I

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 506/2019, privind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea regulamentului cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Baia Mare

ART.I  Se aprobă modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 506/2019 -Regulament cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Baia Mare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ART.II Se aprobă modificarea Art. 3 din HCL nr. 506/2019 care va avea următorul cuprins:

“Art. 3  Se aprobă cuantumul taxei de salubrizare de 11 lei/persoană/lună.”

 

Art.III  Restul prevederilor HCL nr. 506/2019 rămân neschimbate.

 

Art.IV Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează Primarul Municipiului Baia Mare prin Direcția Taxe și Impozite

 

ART.V            Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin grija Direcției Relații Internaționale Parteneriate Civice și Comunicare

Comisia I

 

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 309/2020 privind aprobarea proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “SAFE FUTURE”, cod 1Hard/4.3/36

Art.I    Se aprobă modificarea Art. 3 din HCL nr. 309/2020, care va avea următorul conţinut:

“Art.3 Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului, aferentă Municipiului Baia Mare, în cuantum de 2.515.946,48 lei, inclusiv TVA, respectiv 516.239,84 Euro, inclusiv TVA.”

Art.II   Se aprobă modificarea Art. 4 din HCL nr. 309/2020, care va avea următorul conţinut:

“Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a municipiului Baia Mare în valoare de 440.241,23 lei, respectiv 90.322,76 Euro, reprezentând un procent de 6,18 % din valoarea totală eligibilă a proiectului.”

Art. III Restul articolelor din HCL nr. 309/2020 rămân neschimbate.

Art. IV Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Baia Mare.

Comisia I

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza PT a proiectului „Cresterea performanţei energetice a unitaţilor de învaţamânt în Municipiul Baia Mare – Scoala Gimnaziala nr. 18 Baia Mare”, SMIS 111226

Art. 1     Se aprobă documentația tehnico-economica, faza PT pentru obiectivul de investiții „Cresterea performanţei  energetice a unitaţilor de învaţamânt  în Municipiul Baia Mare – Scoala Gimnaziala nr. 18 Baia Mare” SMIS 111226, cu următorii indicatori tehnico-economici:

 

a)Valoarea totală a investiţiei:          4.295.049,07 lei  (inclusiv TVA), din care

C+M:  3.662.785,53 lei  (inclusiv TVA).

 

 1. b) Capacități tehnice:

Supreafata construita: 801 mp;

Suprafata construită desfășurată: 2.441,83 mp;

Suprafața utilă totală: 2.078,20 mp;

 

 1. c) Durata de realizare: 12 luni.

 

Art. 2   Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul prin:

– Direcţia Proiecte-Serviciul Managementul Proiectelor;

– Direcţia Generală Dezvoltare Publică- Direcţia Investiţii – Serviciul Administrare Patrimoniu;

– Şcoala Gimnazială nr. 18 Baia Mare;

– Direcţia Economică.

 

Comisia I

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Cresterea performanţei energetice a unitaţilor de învaţamânt în Municipiul Baia Mare – Scoala Gimnaziala nr. 18 Baia Mare”, SMIS 111226

Art. 1   Se aprobă actualizarea bugetului proiectului „Cresterea performanţei energetice a unitaţilor de învaţamânt în Municipiul Baia Mare – Scoala Gimnaziala nr. 18 Baia Mare”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, operaţiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI aprobat prin HCL nr. 607/2018 și actualizat prin HCL 254/2019.

Art. 2   Se aprobă valoarea totală actualizată in urma elaborarii proiectului tehnic de executie pentru obiectivul de investitii „Cresterea performanţei energetice a unitaţilor de învaţamânt în Municipiul Baia Mare – Scoala Gimnaziala nr. 18 Baia Mare”, în valoare totala de 4.295.049,07 lei (inclusiv TVA).

Art. 3   Se menține valoarea eligibilă nerambursabila stabilită prin Contractul de finanțare, respectiv 2.980.858,41 lei .

Art. 4   Se aprobă contribuția totala a Municipiului Baia Mare în proiect, în valoare de 1.314.190,66 lei, inclusiv TVA, din care:

– Cheltuieli totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 1.253.356,81 lei, inclusiv TVA.

– Contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 60.833,85 lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului.

Art. 5   Se aprobă angajarea finanţării de la bugetul local pentru sumele reprezentând cheltuieli totale neeligibile ale proiectului, contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului precum și alte cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Cresterea performanţei energetice a unitaţilor de învaţamânt în Municipiul Baia Mare – Scoala Gimnaziala nr. 18 Baia Mare”, pentru implementarea în condiţii optime.

Art. 6   Se împuternicește domnul Primar Cătălin Cherecheş, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Baia Mare să semneze toate actele necesare şi actele adiționale la contractul de finanţare.

Art. 7   Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Proiecte, Direcţia Economică şi Serviciul Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Comisia I

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza P.A.C. pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitarea spaţiilor verzi degradate şi realizarea infrastructurii de agrement în zona Malurile Râului Săsar-Modificare traseu conductă gaze naturale presiune medie”, Municipiul Baia Mare.

Art.1    Aprobarea documentației tehnico-economice în faza P.A.C. pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitarea spaţiilor verzi degradate şi realizarea infrastructurii de agrement în zona Malurile Râului Săsar – Modificare traseu conductă gaze naturale presiune medie”, Municipiul Baia Mare.

 

 1. a) Valoare investiţie:            828,111,74 lei, (fără TVA);

din care C+M:            1.603.909,99 lei, (fără TVA);

 

 1. b) Capacităţi tehnice:

-tronson A-B POD DECEBAL-POD REPUBLICII:

Conducta PE100, Dn 400mm, L=564m

2 VANE îngropate – 160 şi 400

 

 • tronson C-E POD REPUBLICII-POD UNIRII

Conductă PE100,Dn 400mm, L=708m

2 VANE îngropate 400

 

-tronson F-G POD DECEBAL

Conducta PE100,Dn 160mm, L=26m

 

 1. c) Durata de execuţie: 2 luni;

 

Art. 2   Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează:

– Direcţia Generală Dezvoltare Publică – Direcţia Investiții;

– Direcţia Economică.

 

Comisia I

 

 

 

10.Proiect de hotărâre privind modificarea  H.C.L. nr. 169 / 2019  pentru obiectivul de investiţii: “Școala Petre Dulfu ’’ – refacere acoperiş, Municipiul Baia Mare

Art. I.  Aprobarea modificării art.1 lit. a, din Hotărârea Consiliului Local nr. 169 / 2019,care va avea următorul conținut:

 

 1. a) Valoare investiţie:  051.331,77 lei, (fără TVA);

din care  C+M:            6.248.612,48 lei, (fără TVA);

Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul şi:

– Direcţia Investiţii;

– Direcţia Economică.

Comisia I

 

 

 

11.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 168 / 2019  pentru obiectivul de investiţii: Clădire Direcţia de Venituri – Minoriţi – reconstrucţie acoperiş, Municipiul Baia Mare

Art. I.  Aprobarea modificării art.1 lit. a, din Hotărârea Consiliului Local nr. 168 / 2019,care va avea următorul conținut:

 1. a) Valoare investiţie:  838.448,23 lei, (fără TVA);

din care  C+M:       6.081.486,19 lei, (fără TVA);

Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul şi:

– Direcţia Investiţii;

– Direcţia Economică.

Comisia I

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea a trei autorizaţii taxi noi pentru autoturisme acţionate de motoare cu propulsie electrică

Art.1    Se aprobă atribuirea de către Municipiul Baia Mare a unei autorizaţii taxi noi, cu numărul de ordine 853, pentru un autoturism acţionat de motor cu propulsie electrică, transportatorului autorizat Fortuber Alexandru PFA, în conformitate cu procedura de atribuire prevăzută de Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, şi a normelor de aplicare aprobate prin Ordinul nr. 356/2007.

Art.2    Se aprobă atribuirea de către Municipiul Baia Mare a unei autorizaţii taxi noi, cu numărul de ordine 854, pentru un autoturism acţionat de motor cu propulsie electrică, transportatorului autorizat SC Paul Imat Trans Solution SRL-D, în conformitate cu procedura de atribuire prevăzută de Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi a normelor de aplicare aprobate prin Ordinul nr. 356/2007.

Art.3    Se aprobă atribuirea de către Municipiul Baia Mare a unei autorizaţii taxi noi, cu numărul de ordine 855, pentru un autoturism acţionat de motor cu propulsie electrică, transportatorului autorizat  SC Old Time Road Taxi SRL, în conformitate cu procedura de atribuire prevăzută de Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi a normelor de aplicare aprobate prin Ordinul nr. 356/2007.

Art.4    Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare Publică.

Comisia I

Comisia III

 

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei Locale de ordine publică a Municipiului Baia Mare

Art.1    Se stabileste componenta Comisiei locale de Ordine publica a Municipiului Baia Mare, astfel:

1.Primarul Municipiului Baia Mare                          – presedinte

 1. Secretarul General al Municipiului Baia Mare – membru
 2. Seful Directiei de Politie Locala Baia Mare – membru
 3. Seful Politiei Municipiului Baia Mare – membru
 4. Consilier local Pîrvu Ionuț-Rareș – membru
 5. Consilier local Marincaş Ioana Mihaela                – membru
 6. Consilier local Hodorogea Bogdan                  – membru
 7. Buie Ioan Alexandru                                              – secretar tehnic

Art.2    Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Baia Mare, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, își înceteaza aplicabilitate H.C.L. nr. 219/2016.

Comisia III

 

 

 

 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii pe specialități a Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru tineri construite din fondurile ANL aflate în administrarea Municipiului Baia Mare

Art.1.   Se aprobă componența Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru tineri construite din fondurile ANL aflate în administrarea Municipiului Baia Mare, după cum urmează:

–  directorul Direcţiei Patrimoniu – membru al comisiei,

–  directorul D.A.S Baia Mare – membru al comisiei

–  șeful  Serviciului juridic   – membru al comisiei

–  doi specialiști din cadrul Serviciului Contracte Imobiliare –  membrii comisiei,

–  un jurist din cadrul Compartimentului Recuperare Creanțe – membru al comisiei,

–  un specialist din cadrul D.A.S Baia Mare – membru al comisiei

Secretariatul Comisiei va fi asigurat de către Serviciul Contracte Imobiliare.

Art.2.    Membrii comisiei conform structurii mai sus menționată vor fi numiți prin Dispoziția Primarului Municipiului Baia Mare.

Art.3.  Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri construite din fondurile ANL aflate în administrarea Municipiului Baia Mare va avea următoarele competențe și atribuții:

 1. a) analizează cererile de locuinţe pentru tineri construite din fondurile ANL şi documentele anexate de solicitanţi,stabilind punctajul fiecărui solicitant,
 2. b) prezintă spre aprobare Consiliului Local lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri construite din fondurile ANL, în ordinea de prioritate stabilită conform punctaj, precum şi a celor care nu îndeplinesc condiţiile de acces,
 3. c) repartizează în regim de închiriere locuinţele pentru tineri construite din fondurile ANL, în baza listei de priorităţi aprobată de Consiliul Local al Municipiului Baia Mare,
 4. d) analizează şi soluţionează sau fac propuneri cu privire la alte cereri ( prelungire contract, înscriere persoane în contract, transcriere contract, schimburi de locuințe între chiriași cu privire la locuinţele pentru tineri construite din fondurile ANL.),
 5. k) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin regulamentele interne şi legislaţia în vigoare cu privire la locuinţele pentru tineri construite din fondurile ANL.

Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Contracte Imobiliare.

Comisia III

 

 

 

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat, a locuinţelor de serviciu, locuinţelor sociale si a spaţiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local  al Municipiului Baia Mare

Art.1    Se aprobă componența comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat, a locuinţelor de serviciu, locuinţelor sociale si a spaţiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local  al Municipiului Baia Mare după cum urmează:

 1. Vida Noemi-Erika – preşedinte
 2. Hîrb Diana Elena – dir.gen.D.A.S. – membru
 3. Oprișan Monica – consilier juridic D.A.S.- membru
 4. Gligan Vasile Cameliu – dir. Direcţia Patrimoniu – membru
 5. Vaum Iosif Samir – consilier juridic Direcţia Patrimoniu – membru
 6. Cărăușan Anca – șef serviciu Poliţia Locală – membru
 7. Mitre Nicoleta – șef serviciu Serviciul Juridic – membru
 8. Pop Cristina – secretar tehnic locuinţe sociale – fără drept de vot – D.A.S.
 9. Dredean Erika – secretar tehnic locuinţe din fondul locativ de stat și spații cu altă destinație – fără drept de vot – Serviciul Contracte Imobiliare
 10. Fagi Ramona Nicoleta – secretar tehnic spații cu altă destinație decât aceea de locuință – fără drept de vot – Serviciul Contracte Imobiliare

Art.2    Incepând  cu data  intrării în vigoare a prezentei hotărîri îşi încetează aplicabilitateaprevederile H.C.L. nr.38/2017.

Comisia III

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nominalizării reprezentanților Consiliului Local care vor fi numiți în comisia de evaluare pentru închirierea și vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile – terenuri și construcții – aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Baia Mare

Art.1       (1) Se aprobă nominalizarea reprezentanților Consiliului Local care vor fi numiți în comisia de evaluare pentru închirierea și vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri – terenuri și construcții – aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Baia Mare, după cum urmează:

 1.                           – Consilier local
 2. – Consilier local

3.Gligan Vasile Cameliu   – Direcțor executiv Direcția Patrimoniu

4.Fagi Ramona Nicoleta   –  Consilier asistent

(2) Se aprobă nominalizarea membrilor supleanți pentru fiecare dintre titulari, după cum urmează:

 1. – Consilier local
 2. – Consilier local
 3. Cristina Mihali – Consilier juridic
 4. Paul Păcurar- Inspector superior

Art. 2   Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul Municipiului Baia Mare.

Art.3    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea HCL nr. 66/2020.

Comisia III

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă şi a preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate a Municipiului Baia Mare în anul de productie 2021

Art.1    Se aprobă volumul de 34 mii mc masă lemnoasă care se recoltează în anul 2021 din fondul forestier proprietate a Municipiului Baia Mare.

Art.2.   Se aprobă preţurile de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate a Municipiului Baia Mare în anul de producţie 2021 conform anexelor 1-5 la prezenta.

Comisia I

Comisia II

 

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase, a cantităţii şi destinaţiei lemnului fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Baia Mareîn cursul anului 2021

Art.1    Se aprobă modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Baia Mare, în cursul anului 2021 astfel:

a)15000 mc sub formă de masă lemnoasă fasonată

 1. b) 19000mc sub formă de masă lemnoasă pe picior.

 

Art.2.   Se aprobă cantitatea de 6000 mc lemn fasonat pentru vânzarea directă (din totalul de 15000 mc masă lemnoasă fasonată) astfel:

 1. 5000 mc către persoane fizice
 2. 650 mc către unităţile de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau de la bugetul local care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat

350 mc pentru consumul propriu al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.

 

Art.3.  Se mandatează şeful Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. să aprobe vânzarea directă a lemnului fasonat cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm, către persoane fizice şi către unităţile de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau de la bugetul local care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, pe baza solicitărilor scrise depuse la Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. astfel:

 1. a) în volum de maximum 50 mc, pe baza autorizaţiei de construcţie, în vigoare;
 2. b) în volum de maximum 10 mc/an/familie/unitate de interes local, pentru nevoi proprii.

 

Comisia I

Comisia II

Comisia III

 

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei contractuale cu privire la utilizarea terenurilor ocupate de garaje şi parcari acoperite edilficate pe teren proprietatea privată a Municipiului Baia Mare

Art.1.   Se aprobă transferul  locaţiunii pentru terenurile ocupate de garaje ,prin încheierea unor noi contracte  în favoarea persoanelor care au dobândit dreptul de proprietate asupra construcţiilor edificate pe acestea , identificaţi în Anexa ,care este parte componentă a prezentei Hotărâri.

Art.2.   Contractele , pentru proprietarii identificaţi în Anexa  la prezenta, se încheie pe durata perioadei celei mai mari rămase din contractele încheiate pentru garajele/parcările acoperite din bateria respectivă, dar nu mai mult de 1 an, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor, dacă terenurile nu fac obiectul unor lucrări aprobate în condiţiile legii.

Art.3    Contractele se vor încheia numai după plata prealabilă a sumei datorate pentru utilizarea terenului ocupat de garaj aferentă perioadei,cuprinsă între data dobândirii garajului/parcării acoperite și data încheierii contractului de închiriere sumă calculată la nivelul chiriei/redevenței datorată anterior transferului.

Art.4.   Sumele datorate de  către contractanţii identificaţi în Anexa  la prezenta Hotărâre  se vor calcula la următoarele niveluri   :

ZONA  A          16 lei/mp/an

ZONA  B          14 lei/mp/an

ZONA  C          12 lei/mp/an

ZONA  D           10 lei/mp/an

 

Sumele  se vor indexa anual cu indicele general anual al preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

Art.5    .Se aprobă dublarea redevenței / chiriei pentru suprafațele  de teren ocupate  de garaje, parcari acoperite , care depăşesc 18 mp,excepţie făcând terenurile ocupate de garajele  autorizate pe o suprafaţă mai mare de 18 mp

Art.6.   Sumele anuale se vor plăti trimestrial pâna data de 30 din ultima lună a trimestrului.Întârzierile la plată se vor penaliza cu 0,02 %pentru persoane fizice,respectiv 0,04 % pentru persoane juridice,pentru fiecare zi de întârziere din suma datorată.

Art.7.   Se aprobă inserarea în contractele de închiriere a următoarei clauze

” (1)Cazurile de încetare a contractului de închiriere sunt: prin expirarea duratei,  prin renunțare la închiriere sau prin denunțare unilaterală de către Municipiul Baia Mare înainte de termen, în situația în care terenul afectat de construcții este necesar realizării unor lucrări de către Municipiul Baia Mare, în condiţiile legii, cazuri în care proprietarii supraedificatelor vor proceda la desfiinţarea acestora, ca urmare a unei notificări prealabile de 30 de zile, emisă de autoritatea locală și vor preda amplasamentul liber de sarcini.

(2) În cazul în care nu se da curs obligației de desființare a construcției în termenul aratat la aliniatul precedent, se va proceda la desființarea construcțiilor pe cale administrativă, pe cheltuiala deţinătorilor supraedificatelor, în condițiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. 8 . Beneficiarii , identificaţi în Anexa la prezenta Hotărâre, se vor  prezenta în termen de maxim 90 zile de la intrarea în vigoare a prezentei pentru încheierea contractelor. După acest termen contractul nu mai poate fi încheiat , dreptul de utilizare a terenului încetează, iar construcţiile urmând a fi desfinţate  de către proprietari sau pe cale administrativă, în condițiile legii.

Comisia I

Comisia II

Comisia III

 

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor de tip A.N.L. destinate închirierii, aflate pe raza teritorială a municipiului Baia Mare și în administrarea Consiliului Local al  Municipiului Baia Mare

Art.1. Se aprobă Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor de tip ANL  destinate închirierii,  aflate în Municipiul Baia Mare și în administrarea Consiliului Local al  Municipiului Baia Mare prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Contracte Imobiliare.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr.533/2008.

Comisia I

Comisia II

Comisia III

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea recalculării chiriei şi prelungirea contractelor de închiriere prin Act Adiţional pentru chiriaşii din locuinţele ANL   situate  în  Municipiul Baia Mare pe Aleea Serelor nr. 2B, Aleea Serelor nr. 2C şi Aleea Mărăşti nr.16 

Art.1.   Se aprobă  recalcularea  chiriei  şi prelungirea termenului de locaţiune pe o perioadă de 1 an de la data expirării Actului Adiţional  pentru chiriaşii din locuinţele  ANL  situate  în  Municipiul Baia Mare:

Aleea Serelor  nr. 2B  = 25 apartamente,

Aleea Serelor  nr. 2C  = 22 apartamente

Aleea Mărăşti  nr. 16  = 47 apartamente.

Art.2.   Se aprobă modul de calcul al chiriei pentru locuinţele prevăzute la art.1 conform Anexei nr.1 parte component a prezentei hotărâri, pentru chiriaşii cu vârsta sub  35  ani.

Art.3.   Se aprobă modul de calcul al chiriei pentru locuinţele prevăzute la art.1 conform Anexei nr.2 parte component a prezentei hotărâri, pentru chiriaşii cu vârsta peste 35  ani.

Art.4.   Se aprobă modelul cadru de  Act  Aditional pentru  prelungirea termenului de locaţiune     pentru chiriaşii din locuinţele  ANL   situate  în  Municipiul Baia Mare, conform  Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.   Actul aditional, prevazut la art.4, se va încheia  numai pentru chiriații care sunt la zi cu plata chiriei și a taxelor comunale, aferente contractelor de locațiune si îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevazute de lege.

Art.6.    Chiriaşii care înregistrază restanţe la plata chiriei şi a taxelor comunale sau nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate  prevăzute prin lege  vor fi notificaţi prin  Direcţia Patrimoniu- Compartimentul Recuperare Creanţe, în vederea recuperării debitelor şi eliberarea  locuinţelor.

Art.7.   Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi  Direcţia Economică  din cadrul Primăriei Baia-Mare.

Comisia I

Comisia II

Comisia III

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind inventarierea bunurilor care constituie domeniul public și privat al Municipiului Baia Mare.

Art.1    Se aproba inventarierea  bunurilor care constituie domeniul public și privat al Municipiului Baia Mare, in perioada 21.12.2020- 31.01.2021.

Art.2    Publicarea pe pagina de internet a instituției, a inventarului bunurilor care constituie domeniul public și privat al Municipiului Baia Mare, se va face până la 15.02.2021.

Art.3     Inventarierea bunurilor care constituie domeniul public și privat al Municipiului Baia Mare, se realizează de către comisia specială de inventariere desemnată prin Dispoziția Primarului.

Comisia I

Comisia II

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atestare a administratorilor de condominii din Municipiul Baia Mare

Art.1      Se aprobă Regulamentului de atestare a administratorilor de condominii din Municipiul Baia Mare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2    Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare să ateste persoanele fizice  în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.

Art.3    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă  H.C.L. nr. 199/2014 privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a persoanelor fizice şi autorizării persoanelor juridice specializate, pentru activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari.

Comisia I

Comisia II

Comisia III

 

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 644 mp., aferent străzii Barajului din Municipiul Baia Mare, aflat în proprietatea Parohiei Greco Catolice Ferneziu

Art.1    Se aproba acceptarea ofertei de donatie a Parohiei Greco Catolice Ferneziu pentru terenul inscris in CF 116957 nr. cadastral 127768 in suprafata de 644 mp  .

Art.2    Se aprobă incheierea actului autentic de donatie , care va cuprinde atât oferta de donație cât si acceptarea acesteia, dupa realizarea dezmembrarii si inscrierea terenului aferent strazii Barajului in CF.

Art.3    Taxele ocazionate de încheierea actelor de acceptare a donaţiei în formă autentică si taxele pentru dezlipirea terenului, conform documentatiei cadastrale, vor fi suportate de către Municipiul  Baia Mare.

Comisia I

Comisia II

Comisia III

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea transferului din domeniul public al Statului și administrarea R.N.P. Romsilva, în domeniul public al Municipiului Baia Mare, a două porțiuni din drumuri forestiere care se suprapun cu str. Blidari, situate în intravilanul Municipiului Baia Mare

Art.1    Se aprobă solicitarea de trecere din domeniul public al Statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor- Romsilva, în domeniul public al Municipiului Baia Mare, a unei portiuni situată în intravilanul Municipiului Baia Mare, din drumul auto forestier FE013 Creangă-Roasei, identificat în inventarul bunurilor statului întocmit de Ministerul Finanțelor cu nr. 2600 și nr.2626.

Art.2    Se aprobă solicitarea de trecere din domeniul public al Statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor- Romsilva, în domeniul public al Municipiului Baia Mare, a unei porțiuni situate în intravilanul municipiului Baia Mare, din drumul auto forestier FE014 Pistruia, identificat în inventarul bunurilor statului întocmit de Ministerul Finanțelor cu nr. 2613 și nr.2614.

Art.3      Se aprobă întocmirea documentațiilor topo-cadastrale pentru realizarea intabulării acestor tronsoane în domeniul public al statului prin procedurile legale inițiate de către administratorul legal actual R.N.P. Romsilva, în vederea realizării transferului în proprietatea publică a municipiului Baia Mare.

Art.4   Având în vedere interesul public local, se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Baia Mare a fondurilor necesare realizării oprațiunilor tehnice și juridice necesare realizării efective a trecerii din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului a terenurilor aferente celor două drumuri identificate la art.1 și 2 al prezentei hotărâri.

Art.5    Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare cu semnarea solicitărilor adresate administratorului legal al drumurilor pentru inițierea Proiectului de Hotărâre de Guvern  și a tuturor documentelor legale necesare realizării operațiunilor tehnice și juridice pentru realizarea transferului.

Art.6    Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Direcția Patrimoniu și Directia Economică.

Comisia I

Comisia II

Comisia III

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune, ca efect al tacitei relocaţiuni prin încheierea unor noi contracte de închiriere pentru chiriașii din locuințele situate în Baia- Mare str. Mărăşeşti nr.18/18 ; Mărăşeşti nr. 23/2

Art. 1.  Se aprobǎ prelungirea termenului de locaţiune, ca efect al tacitei relocaţiuni şi încheierea unui nou contract de închiriere,  cu d-na   Konyicska  Ioana, pentru imobilul – locuinţă situat în Baia Mare, str. Mărăşeşti nr. 18/18. Durata închirierii va fi până la data de 31.10.2023, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor.

Art. 2.  Se aprobǎ prelungirea termenului de locaţiune, ca efect al tacitei relocaţiuni şi încheierea unui nou contract de închiriere,  cu dl. Tivadar Andrei, pentru imobilul – locuinţă situat în Baia Mare, str. Mărăşeşti nr. 23/2. Durata închirierii va fi până la data de 31.10.2023, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor.

Art. 3. Chiria se va stabili conform O.U.G. 40/1999 cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotǎrâri  se încredințează Primarul şi  Direcţia Patrimoniu  din cadrul Primăriei Baia Mare

Comisia I

Comisia II

Comisia III

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de locaţiune, ca efect al tacitei relocaţiuni pentru chiriaşii care deţin locuinţe de serviciu în blocul  de pe str. Melodiei nr. 4  

Art.1.   Se aprobǎ prelungirea termenului de locaţiune, ca efect al tacitei relocaţiuni, până la data de 31.10.2023 pentru un număr de 21 chiriaşi din locuinţele de serviciu situate în Municipiul Baia-Mare, str. Melodiei nr. 4 prevăzuţi în Anexa nr. 1, parte componentă a prezentei hotărâri .

Art. 2.    Prelungirea termenului de locaţiune se va face numai pentru chiriaşii care sunt la zi cu plata chiriei şi a taxelor comune la data încheierii contractului.

Art. 3.  Chiria se va stabili conform O.U.G. 40/1999 cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotǎrâri  se încredințează  Direcţia Patrimoniu  din cadrul Primăriei Baia Mare

Comisia I

Comisia II

Comisia III

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea locațiunii și încheierea unui nou contract de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 3,5 mp situat pe b-dul Traian nr.19, ocupat de ceasornicarie, în favoarea proprietarului construcţiei, CUC MIHAI IOAN ZOREL PFA

Art. 1   Se aprobă prelungirea locațiunii și încheierea unui nou contract de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 3,5 mp situat pe b-dul Traian nr.19, ocupat de ceasornicarie, în favoarea proprietarului construcţiei CUC MIHAI IOAN ZOREL PFA,ca efect al tacitei relocațiuni.

Art. 2   Se aprobă durata contractului de închiriere de 1 an, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților.

Art. 3   Se aprobă menținerea chiriei de 572,00 lei/an, sumă care se va indexa anual cu indicele inflaţiei, dacă acesta este pozitiv.

Art. 4   Chiria anuală se va achita trimestrial până la data de 30 din ultima lună a trimestrului. Întârzierile la plată se vor penaliza cu 0,02% pentru fiecare zi de întârziere din suma datorată.

Art. 5   Se aprobă inserarea în contractul de închiriere a clauzei potrivit căreia în situaţia în care terenul  închiriat  este necesar realizării unor lucrări de către Municipiul Baia Mare, aprobate în condițiile legii, contractul va înceta înainte de termen, in baza unei notificari prealabile formulate de locator. Locatarul se obligă să predea terenul liber de sarcini in termen de 30 de zile de la primirea notificarii de incetare a contractului.

Comisia I

Comisia II

Comisia III

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare pentru achiziţionarea de către Municipiul Baia Mare a  imobilului  teren în suprafață de 850mp, situat pe strada Emil Racoviță,   identificat prin CF 128222 Baia Mare , nr. cadastral 128222, proprietatea numiților Hoban Maria în cota de 1/4 și Hoban Florin Ioan – fiu, în cotă de 3/4

Art.1.   Se însuşeşte Raportul de Evaluare întocmit în luna noiembrie 2019 de către evaluator autorizat PBS  EVAL CONSULTING SRL, având ca obiect  terenul în suprafață de 850mp, situat pe strada Emil Racoviță,   identificat prin CF 128222 Baia Mare , nr. cadastral 128222, proprietatea numiților Hoban Maria în cota de 1/4 și Hoban Florin Ioan – fiu, în cotă de 3/4, la valoarea totală de  139730lei lei, echivalentul a 29334Euro, la  cursul oficial leu/euro la data evaluării, respectiv  4,7635lei/euro.

Art.2.   Se ia act de Procesul-Verbal  nr. 12852/23.03.2020 al comisiei  de negociere și se aprobă preţul de cumpărare al terenului, la suma totală de 25.000Euro, asa cum rezulta din Procesul-Verbal de negociere nr. 12852/23.03.2020, suma care se va achită în lei la cursul oficial leu/euro a BNR din ziua anterioară incheierii contractului autentic de vânzare cumpărare proprietarilor terenului,  Hoban Maria în cota de 1/4 și Hoban Florin Ioan în cotă de 3/4.

Art.3.      Se aprobă  cumpărarea imobilului teren, in suprafata de 850mp,  proprietatea numiților Hoban Maria în cota de 1/4 și Hoban Florin Ioan – fiu, în cotă de 3/4, conform  Procesului-Verbal de negociere nr. 12852/23.03.2020 , la valoarea de  25000Euro care se va achita în lei  la cursul BNR din ziua anterioară incheierii actului autentic de vânzare cumpărare, în termen de maxim de 10 zile de la incheierea contractului, in contul indicat de vânzători.

Art.4.   Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Baia Mare a sumei de 123.750lei, calculată la un curs mediu de 4,95 lei/euro pentru achiziţionarea imobilului  descris la art.3  al prezentei, precum şi a sumelor pentru plata taxelor legale şi notariale datorate de cumpărător, respectiv a onorariului  pentru încheierea în formă autentică a contractului de vânzare – cumpărare și a costurilor de intabulare conform prevederilor legale

Art.5.     Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare, pentru semnarea contractului autentic de vânzare-cumpărare.

Art.6.   Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Baia Mare a imobilului  teren  identificat la art. 1 al prezentei hotărâri.

Art.7.    Se aprobă completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr. 310/2001 de însușire a Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Baia Mare.

Comisia I

Comisia II

Comisia III

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate si intocmirea unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării fără licitatie publică, a terenului în suprafaţă de 31mp, înscris în C.F. nr. 104916 Baia Mare nr. cadastral 104916, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe str. Victoriei nr. 45, pe care este edificată o extindere la apartamentul nr. 3, proprietatea SC Bussines MB Exim SRL

Art.1    Se ia act de Studiul de oportunitate – Anexa nr. 1,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu privire la  vânzarea fără licitatie publică, a terenului în suprafaţă de 31mp,  proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, înscris în C.F. nr. 104916 Baia Mare, nr. cadastral 104916, pe care este edificată o extindere la apartament,  proprietatea SC Bussines MB Exim SRL, situat pe str. Victoriei nr. 45.

Art.2    Se aprobă intocmirea unui Raport de Evaluare pentru stabilirea pretului de piată pentru terenul identificat la art.1, din prezenta hotărâre.

Art.3    Contravaloarea Raportului de Evaluare pentru terenul care face obiectul vânzării va fi achitată din bugetul local urmând a fi recuperată de la cumpărătorii  SC Bussines MB Exim SRL, în cazul în care se aprobă vânzarea terenului.

Comisia I

Comisia II

Comisia III

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind identificarea cu date de carte funciară a Complexului imobiliar cu denumirea “ Sediul Administrativ al Municipiului Baia Mare, P+4 „ și teren aferent în suprafață de 3127 mp, situat în Baia Mare, strada Gheorghe Șincai nr. 37 

Art.1    Se însuşeşte documentaţia cadastrală  de actualizare date – Plan de amplasament şi delimitare – Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect  identificarea cu date de carte funciară a Complexului imobiliar cu denumirea “ Sediul Administrativ al Municipiului Baia Mare, P+4 „  și teren aferent în suprafață de 3127 mp, imobil  înregistrat la pozițiile  10 și 121 ( Platforme asfaltate și Primăria Baia Mare ) din  anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind  inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată și completată prin  Anexa nr. 1 la H.G. 656/2010 si Anexa nr. 1 la H.G. 767/2011;

Art.2    Se identifică cu date de carte funciară Complexul imobiliar cu denumirea “ Sediul Administrativ al Municipiului Baia Mare, P+4 „  cu suprafața construită de 559 mp și suprafața desfășurată de 1983 mp „ și teren aferent în suprafață de 3127 mp, situat în Baia Mare, strada  Gheorghe Șincai nr. 37,   înregistrat la pozițiile  10 și 121 ( Platforme asfaltate și Primăria Baia Mare ) din  anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind  inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată și completată prin  Anexa nr. 1 la H.G. 656/2010 si Anexa nr. 1 la H.G. 767/2011  conform  Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.3    Imobilul fără număr cadastral atribuit, descris la art. 2 al prezentei, nu a fost înscris  în Cartea Funciară cu număr cadastral.

Art.4   Se aprobă depunerea documentației cadastrale întocmită de topograf autorizat ing. Bizo Tudor  la O.C.P.I . Maramureș, în vederea atribuirii de număr cadastral și intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică a Municipiului Baia Mare, asupra imobiluilui descris la art.2 al prezentei hotărâri .

Art.5    Se modifică și se completează în mod corespunzător  Anexa nr. 1 la HCL nr. 310/2001, privind inventarul domeniului public al Municipiului Baia Mare cu imobilul  identificat la art. 2

Comisia II

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 4230 mp, teren situat în vecinătatea sensului giratoriu al străzii Grănicerilor și Unitatea Militară 01354 Baia Mare, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare

Art.1    Se însușește documentaţia cadastrală, Plan de amplasament şi delimitare – Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect identificarea cadastrală a  terenului  în suprafață de 4230  mp, aferent terenului situat în vecinătatea sensului giratoriu al străzii Grănicerilor și Unitatea Militară 01354 Baia Mare – stradă cu macadam – teren cuprins în  inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, imobil înregistrat la poziția 4 din Anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată și completată prin Anexa nr. 1 la H.G. 656/2010 și Anexa nr. 1 la H.G. nr. 767/2011, prin următoarele elemente:

Drum situat în vecinătatea sensului giratoriu al străzii Grănicerilor și Unitatea Militară 01354 Baia Mare,  –  teren în suprafață de 4230 mp, conform planului de amplasament și delimitare, Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2    Imobilul fără număr cadastral atribuit, descris la art. 1 al prezentei, nu a fost înscris în Cartea Funciară cu număr cadastral.

Art.3    Se aprobă depunerea documentației cadastrale întocmită de topograf autorizat Surducan Florin, pentru terenul aferent drumului situat în vecinătatea sensului giratoriu al străzii Grănicerilor și Unitatea Militară 01354 Baia Mare, la O.C.P.I. Maramureș, în vederea atribuirii de număr cadastral, actualizării datelor imobilelor și intabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate publică a Municipiului Baia Mare, asupra terenului descris la art.1 al prezentei.

Art.4    Se modifică și se completează în mod corespunzător Anexa nr. 1 la HCL nr. 310/2001, privind inventarul domeniului public al Municipiului Baia Mare cu imobilul identificat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Comisia II

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 13873 mp, aferent unui tronson a străzii COLONIA TOPITORILOR, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare

Art.1    Se însușește documentaţia cadastrală, Plan de amplasament şi delimitare  având ca obiect  identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 13873 mp, aferent unui tronson a străzii  COLONIA TOPITORILOR cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, imobil înregistrat la pozițiile 264 și 272 (străzi asfaltate și trotuare asfaltate ) din anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată și completată prin  Anexa nr. 1 la H.G. 656/2010 si Anexa nr. 1 la H.G. 767/2011, după cum urmează:

Tronson 1 str. COLONIA TOPITORILOR – teren în suprafață de 13873 mp, conform planului de amplasament și delimitare, Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2    Imobilul fără număr cadastral atribuit, descris la art. 1 al prezentei, nu a fost înscris în Cartea Funciară cu număr cadastral.

Art.3    Se aprobă depunerea documentației cadastrale întocmită de ing. Surducan Florin la O.C.P.I . Maramureș, în vederea atribuirii de număr cadastral, actualizării datelor imobilelor și intabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate publică a Municipiului Baia Mare, asupra terenului descris la art.1 al prezentei hotărâri .

Art.4      Se modifică și se completează în mod corespunzător Anexa nr. 1 la HCL nr. 310/2001, privind inventarul domeniului public al Municipiului Baia Mare cu imobilul identificat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Comisia II

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 561 mp, aferent a două tronsoane din drumul de legătură dintre str. Gheorghe Marinescu și str. Ștefan cel Mare, cuprins în  inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare

Art.1    Se însușește documentaţia cadastrală, Plan de amplasament şi delimitare  având ca obiect  identificarea cadastrală a  terenului în suprafață totală de 561 mp, aferent drumului de legătură dintre Gheorghe Marinescu și str. Ștefan cel Mare, cuprins în  inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, imobil  înregistrat la pozițiile  264 și 272 (străzi asfaltate și trotuare asfaltate ) din  anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind  inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată și completată prin  Anexa nr. 1 la H.G. 656/2010 si Anexa nr. 1 la H.G. 767/2011,  după cum urmează:

Tronson 1,   –  teren în suprafață de 364  mp, conform planului de amplasament și delimitare, Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Tronson 2,   –  teren în suprafață de 197  mp, conform planului de amplasament și delimitare, Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2    Imobilele fără număr cadastral atribuit, descrise la art. 1 al prezentei, nu au fost înscrise  în Cartea Funciară cu număr cadastral.

Art.3    Se aprobă depunerea documentațiilor cadastrale întocmite de SC TOPO EXPERT SRL prin topograf autorizat ing. Ardelean Vasile la O.C.P.I . Maramureș, în vederea atribuirii de numere cadastrale, actualizării datelor imobilelor și intabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate publică a Municipiului Baia Mare, asupra terenului descris la art.1 al prezentei hotărâri .

Art.4    Se modifică și se completează în mod corespunzător  Anexa nr. 1 la HCL nr. 310/2001, privind inventarul domeniului public al Municipiului Baia Mare cu imobilul  identificat la art. 1  din din prezenta hotărâre.

Comisia II

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 36 mp, aferent extindere și acces din exterior la cabinet stomatologic, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 6/3, aflat în proprietatea numiților Săcălean Lucian Dan Claudiu și Săcălean Crina Ana Mari

Art.1    Se însuşeşte documentaţia cadastrală – Plan de amplasament şi delimitare, Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect parcelarea terenului situat în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 6, identificat prin C.F. 6 Baia Mare, nr. topo 614/4, cu suprafața totală de 206 mp, după cum urmează :

– nr. topo 614/4/1 în suprafață de 36 mp

– nr. topo 614/4/2 în suprafață de 170 mp

Art.2    Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 36 mp, identificat prin C.F. 6 Baia Mare, nr. topo 614/4/1, aferent extindere și acces din exterior la cabinet stomatologic, situat în Baia Mare, strada George Coșbuc, nr. 6/3,  conform  Anexei nr. 1 la  prezenta hotărâre.

Comisia II

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 5 mp, situat în Baia Mare, str. Mărăşeşti nr. 7A pe care urmează a se edifica un balcon aferent uscătoriei proprietatea numitului Mincu Iosif, situată la parterul blocului

Art.1    Se însuşeşte documentaţia cadastrală –Plan de amplasament si delimitare, Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect parcelarea terenului situat in Baia Mare, str. Mărăşeşti nr. 7A, identificat prin CF 113999 Baia Mare, nr. topo.2817/307/120 cu suprafata de 1 ha 9297 mp, dupa cum urmeaza

–           Nr. topo 2817/307/121 in suprafata de 5 mp

–           Nr. topo 2817/307/122 in suprafata de 1 ha 9292 mp

Art.2    Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 5 mp, identificat prin C.F. 113999 Baia Mare, nr. topo 2817/307/121, in vederea construirii unui balcon situat in Baia Mare, str. Marasesti , nr. 7A, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Comisia II

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în două parcele a unui teren în suprafață de 1084 mp, identificat prin CF nr. 119634 Baia Mare, nr. cad. 119634, aparținând domeniului privat al Municipiului  Baia Mare, situat în Baia Mare, str. Aleea Expoziției 

Art.1    Se însușește documentaţia cadastrală, Plan de amplasament şi delimitare vizat de OCPI Maramureș sub nr. 54600/14.10.2020 – Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect dezlipirea  în două parcele a unui teren, aparținând domeniului  privat al Municipiului  Baia Mare, situat în Baia Mare, str. Aleea Expoziției, în suprafață de 1084 mp, identificat prin CF nr. 119634 Baia Mare, nr. cad. 119634, astfel :

LOT 1 – nr. cad 128580  – în suprafață de 566 mp .

LOT 2 –  nr. cad 128581  – în suprafață de 518 mp

Art.2     Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheș, cu semnarea documentelor necesare realizării operațiunilor de dezlipire.

Art.3    Taxele notariale și legale pentru realizarea operațiunilor de dezlipire se vor suportat de către Municipiul Baia Mare

Comisia II

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de parcelare și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 2928 mp, teren situat în Municipiul Baia Mare, în vecinătatea vestică a sensului giratoriu al străzii Grănicerilor – zona Tanatorio

Art.1       Se însușește documentaţia cadastrală, Plan de amplasament şi delimitare – Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect parcelarea terenului identificat prin  CF nr. 2800 Baia Mare nr. topo 2741/7/2/2/2/2/2, în suprafață de 3784 mp situat în Baia Mare, în vecinatatea vestică a sensului giratoriu al străzii Grănicerilor – Zona Tanatorio , după cum urmează:

CF nr. 2800 Baia Mare – nr. topo 2741/7/2/2/2/2/2/1 – în suprafață de 2928 m

–  nr. topo 2741/7/2/2/2/2/2/2 – în suprafață de  856 mp

Art.2      Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului  Baia Mare a terenului în suprafață de 2928 mp, înscris în CF nr. 2800 Baia Mare nr. topo 2741/7/2/2/2/2/2/1, situat în Baia Mare, Str.  Grănicerilor, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre;

Comisia II

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 480/2019, privind insușirea documentației cadastrale și atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului in suprafata de 4 mp, situat în Baia Mare, strada Mărășești nr. 1, aferent balconului la uscatorie nr. 52, scara D

Art. I   Se modifică  art. 1 al HCL nr. 480/26.11.2019 și care va avea următorul cuprins:

” Art. 1  Se insușește documentația cadastrală – Plan de amplasament și delimitare, Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre , având ca obiect parcelarea  terenului identificat prin CF 113999 Baia Mare, nr. topo 2817/307/120, cu suprafața de 19.297mp, parcelele rezultate fiind următoarele :

CF 113999  Baia Mare , nr. topo 2817/307/121, în suprafață de 4mp

CF 113999  Baia Mare , nr. topo 2817/307/122, în suprafață de 19.293mp

conform Anexei nr 1 care face parte integrantă  din prezenta hotarare ”

Art. II  Se modifică  art. 2 al HCL nr. 480/26.11.2019 și care va avea următorul cuprins:

“Art. 2 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 4 mp, identificat prin CF 113999 Baia Mare , nr. topo 2817/307/121, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.”

Comisia II

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 199/2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 50mp, situat în Baia Mare, b-dul Traian nr.6,

Art.I.   Se aprobă modificarea Art.1. din Hotărârea Consiliului Local nr. 199/2020, care va avea următorul cuprins:

“Art.1 Se însuseste documentaţia cadastrală, Plan de amplasament şi delimitare – Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect parcelarea terenului  în suprafată de 1.288.716 mp, identificat prin  CF nr. 104479 Baia Mare, nr. topo 2737/4718, situat în Baia Mare, b-dul Traian nr.6, după cum urmează:

CF nr. 104479 Baia Mare       – nr. topo 2737/4719 – în suprafată de 50 mp

– nr. topo 2737/4720 – în suprafată de 1.288.666 mp.”

Art.II   Se aprobă modificarea Art.2. din Hotărârea Consiliului Local nr. 199/2020, care va avea următorul cuprins:

“Art.2 Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului identificat prin CF nr. 104479 Baia Mare nr. topo 2737/4719, în suprafată de 50 mp, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.III  Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local nr. 199/2020, rămân neschimbate.

Comisia II

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea unei documentații cadastrale de actualizare date, reducere de suprafață și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului identificat prin CF nr. 106281 Baia Mare, nr. cadastral 106281 

Art. 1   Se însușește  documentaţia  cadastrală  de actualizare date, reducere de suprafață pentru imobilul situat în Baia Mare, Bulevardul Republicii  f.n., identificat prin CF nr. 106281 Baia Mare , număr cadastral 106281, cuprins  în  Anexa nr.1,  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre, fiind stabilite urmatoarele suprafețe, urmare a actualizării:

– Suprafața din Cartea Funciară  – 2059mp

– Suprafața măsurată  – 872mp

Art. 2     Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 872 mp, identificat prin CF nr. 106281 Baia Mare, număr cadastral 106281, conform  Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3     Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Patrimoniu.

Comisia II

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 4115 mp, situat în Baia Mare, str. Cosmonautilor – magazin Profi

Art.1    Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului  Baia Mare a terenului în suprafață de 4115 mp, înscris în CF nr. 102790 Baia Mare nr. topo 102790 situat în Baia Mare, str. Cosmonautilor ;

Comisia II

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilului situat în Baia Mare str.Victoriei nr.23 ap. 2 imobil alcătuit din  – casă de locuit – în suprafață construită de  93,00 mp, nr. cadastral 124843- C1 și  teren aferent în suprafață de 446,00 mp, nr.cadastral 124843 înscrise în C.F. nr. 124843.

Art.1. Se aprobă cumpărarea imobilului  situat  în Baia Mare  str.Victoriei nr.23 ap. 2 imobil alcătuit din  – casă de locuit – în suprafață construită de  93,00 mp, nr. cadastral 124843- C1 și  teren aferent în suprafață de 446,00 mp, nr.cadastral 124843 înscrise în C.F. nr. 124843.

Art.2. Se aprobă prețul de cumpărare în sumă totală de 120.000 euro, sumă care se va achita în echivalent lei la cursul BNR din ziua anterioară încheierii actului autentic, într-o singură tranșă, până la data de 23.02.2021, iar predarea/preluarea imobilului se va face în termen de maxim 60 de zile de la achitarea prețului.

Art.3. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 590.000 lei la un curs mediu de 4,9 Lei/Euro precum și a sumelor pentru plata taxelor legale şi notariale datorate de cumpărător, respectiv a onorariului pentru încheierea în formă autentică a contractului de vânzare – cumpărare și a costurilor de întabulare, conform prevederilor legale.

Art.4. Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare, cu punerea în aplicare a prezentei și semnarea contractului autentic.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Direcția Economică,     Direcția Patrimoniu.

Comisia I

Comisia II

Comisia III

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de Coste Dorin Ioan, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 43394/2020, împotriva H.C.L. nr. 320/2020

Art.1    Se respinge plângerea prealabilă, formulată de Coste Dorin Ioan, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 43394/2020, împotriva H.C.L. nr. 320/2020, motivat de faptul că:

 • primarul poate propune spe aprobare consiliului local, structura organizatorică pe care o consideră optimă pentru asigurarea unei funcționări eficiente
 • Primarul a avut competența de a iniția un proiect de hotărâre prin care, Poliția Locală a Municipiului Baia Mare, Poliția Locală a Municipiului Baia Mare, să treacă în subordinea directă a acestuia, iar șeful poliției locale, respectiv directorul executiv să îi fie direct subordonat
 • prin trecerea Direcției Poliția Locală din subordinea Directorului General Direcția Generală de Acțiune Civică în subordinea Primarului, atribuțiile directorului general se reduc cu mai mult de 50%.
 • reducerea unui post este justificată dacă atribuțiile aferente acestuia se modifică în proporție de peste 50%ˮ conform articolului 518, alineatul (5), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,.
 • nu se mai îndeplinea condiția prevăzută la articolul 391, alineatul (3), litera d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru constituirea unei direcții generale;
 • postul de Director General Direcția Generală de Acțiune Civică a fost desființat, titularul acestuia urmând a fi eliberat din funcția publică.
 • Menționăm că funcționarului public i se acordă un preaviz de 30 de zile calendaristice, iar în perioada preavizului i se pune la dispoziție lista funcțiilor publice vacante corespunzătoare, pentru a opta pentru ocuparea uneia dintre acestea

 

Comisia I

Comisia III

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea noului administrator provizoriu al societatii Baia Mare Activ SRL

Art.1    Se aprobă desemnarea domnului Pece Paul Adrian, cetăţean ….., născut la data de    …., în Municipiul …, judeţul …, domiciliat în localitatea …., strada …., bloc …, apartament …, judeţul …, posesor al … seria …, nr. …, eliberat de …., la data de …., CNP ….. în calitate de administrator provizoriu al societăţii Baia Mare Activ SRL, pe o perioadă de 4 luni de la data înregistrării menţiunilor la Registrul Comerţului Maramureş.

 

Art. 2   Se aprobă Actul constitutiv actualizat al societăţii Baia Mare Activ SRL, conform art. 1, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3    Se împuterniceşte Primarul Municipiului Baia Mare, domnul dr. ec. Cătălin Cherecheş, cetăţean …., născut la data de …., în Municipiul …, domiciliat în …, str. …., nr…., judeţul …, posesor al …, seria …, nr. …, eliberat de …, la data de …., CNP …, să semneze în numele şi pe seama Municipiului Baia Mare, Actul constitutiv actualizat al societăţii Baia Mare Activ S.R.L.

 

Art. 4.  Se imputerniceşte doamna Mitre Nicoleta, cetăţean …., născută la data de …., în localitatea …., domiciliată în … …, strada …., nr. …, judeţul …, posesoare a .., seria …, nr. … eliberat de …., la data de …., CNP …, să îndeplinească toate formalităţile privitoare la înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunilor în conformitate cu prezenta hotărâre.

 

Art. 5   Taxele necesare înregistrării la Registrul Comerţului Maramureş a menţiunilor, în conformitate cu prezenta hotărâre, vor fi suportate de către societatea Baia Mare Activ SRL.

 

Comisia I

Comisia III

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului, pentru desemnarea prin vot a administratorilor provizorii ai S.C. URBIS S.A. Baia Mare

Art.1    Se propune desemnarea ca administratori provizorii ai S.C. URBIS S.A. Baia Mare, pe următoarele persoane:

Pop Carmen Ecaterina

Hossu Florin Gheorghe

Paşcu Augustin.

Art.2    Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, desemnarea administratorilor provizorii menţionaţi la art. 1, până la finalizarea procedurii de selecţie, dar nu mai mult de 4 luni.

Comisia I

Comisia III